لطفا از مرورگر كروم استفاده کنید این سامانه با مرورگر کروم سازگارتر می باشد